Bolnišnice

Barbara Pešak Mikec

logo razstave

Prihod prvih ranjencev

»…Stavbe prepustiti v bolniške namene...«

Kmalu zatem ko so vlaki, polni mobiliziranih, na novo usposobljenih vojakov začeli odhajati na fronto, so se v zaledju začele priprave na sprejem prvih ranjencev. Poleg vojaških bolnišnic so za njihovo oskrbo uredili tudi državne in zasebne bolnišnice. S pomočjo Rdečega križa so v bolnišnice spremenili šole, dele tovarn, hotelov, preuredili vojašnice itd. Največ bolniških postelj so pripravili v Ljubljani, nekaj pa tudi v Novem mestu, Kranju, na Jesenicah, v Litiji in Kočevju. Sobe so imele glede na velikost različno število postelj in pripadajočih prostorov. Te so opremili s pomočjo Rdečega križa, občin in z donacijami posameznikov.

 • slika 1

  V Cesarja Jožefa bolnišnici Usmiljenih bratov v bližini Novega mesta so 25. septembra 1914 sprejeli prvi transport 110 ranjencev s severnega bojišča. (Dolenjske novice, 25. 9. 1914.)

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, H1-110-019b

 • slika 2

  V začetku oktobra 1914 je prvi transport 40 ranjencev sprejela tudi novomeška bolnišnica cesarice Elizabete. (Dolenjske novice, 2. 10. 1914.)

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, H1-110-019a

 • slika 3

  Oktobra 1914 je začela sprejemati ranjence bolnišnica v Litiji, kjer so v bolniške preuredili nekaj šolskih sob in telovadnico sokolskega doma. Na sliki so ranjenci v litijski bolnišnici na popoldanski zabavi.

  Ilustrirani glasnik, 29. 10. 1914.

 • slika 4

  Na Jesenicah so se občinski možje na seji 11. oktobra 1914 odločili, da pri zasebniku najamejo in uredijo kot bolnišnico sobo s posteljami.

  SI_ZAL_JES/0001, Občina Jesenice, a. e. 3.

V Kranju so se na prihod ranjencev začeli pripravljati že v začetku avgusta 1914, ko so v časopisih Gorenjec in Sava pozivali prostovoljke, naj se udeležijo tečajev za postrežbo ranjencem, ki jih je organizirala kranjska podružnica Rdečega križa. Dne 23. marca 1915 so sprejeli rekonvalescentni oddelek št. 97. Namestili so ga v kranjski gimnaziji. Celotno poslopje so pred tem izpraznili in ga pripravili za sprejem ranjencev.

 • slika 1

  Del zapisnika občinskega odbora mesta Kranja s poročilom o prihodu rekonvalescentnega oddelka, 27. 3. 1915.

  SI_ZAL_KRA/0002, Občina Kranj, a. e. 1392.

 • slika 2

  Gimnazija v Kranju.

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, H1-075-011.

Učiteljski zbor idrijske realke je avgusta 1914 sklenil ustanoviti in izobraziti dijaški sanitetni oddelek, ki bi začel delovati le, če bi šole v Idriji in okolici uporabili kot bolnišnice za ranjene vojake.

Slika 7

Slika 7
SI_ZAL_IDR/0055, Rudnik živega srebra Idrija, Splošni spisi.

Bolnišnice je nadzoroval generalni inšpektor Rdečega križa, nadvojvoda Franc Salvator.

Slika 8: Franc Salvator (4) na enem od obiskov v Ljubljani leta 1914. Ob njem predstavniki Rdečega križa in vojske: Anton Jagodic (1), Molinah (2), Petrovan (3), Gustav del Cott (5), Barbara (Betty) Laschan (6), dr. Edmund Geduldiger (7), Zupanc (8).

Slika 8
SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, A4-3-045.

Ljubljanske bolnišnice

»Še nikdar se mi ni tako dobro godilo…«

V začetku septembra 1914 so s fronte na ljubljanski kolodvor začeli prihajati transporti ranjencev. Bili so vseh narodnosti. Sprejemali so jih v bolnišnice, raztresene po vsej Ljubljani. Do maja 1915 so jih za ranjence pripravili 26. Na kolodvoru so jih sprejemali predstavniki Rdečega križa in prostovoljci. Postregli so jih z jedmi in brezalkoholnimi pijačami.

Slika 9 Sprejem 315 ranjencev na ljubljanskem kolodvoru, 11. 11. 1914.

Slika 9
Ilustrirani glasnik, 17. 12. 1914.

Ranjence so z vozovi, ki jih je preskrbelo ljubljansko prostovoljno gasilsko društvo s požrtvovalnim načelnikom Josipom Turkom na čelu, prepeljali v bolnišnice. Za prevoz so imeli na razpolago tudi nekaj avtomobilov in celo tramvaj.

 • slika 1

  Vozovi na kolodvoru čakajo na ranjence, jeseni 1914.

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, I1-018-001.

 • slika 2

  Josip Turk, načelnik ljubljanskih prostovoljnih gasilcev (1865–1937).

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, A4-1-656.

 • slika 3

  »Poročnik Pavel Cvenkel, prvi slovenski ranjenec, ki je dospel v Ljubljano. Odlikoval se je v boju s Srbi, dobil pet ran in bil dvakrat pohvaljen zaradi hrabrosti. Fotografiran neposredno po prihodu domov.«

  Ilustrirani glasnik, 3. 9. 1914.

Slika 13 Lokacije ljubljanskih bolnišnic do maja 1915.

Slika 13
SI_ZAL_LJU /0337, Zemljevidi in karte, -r-2-001-04-1.

Legenda k zemljevidu na Sliki 13:

 1. Deželna bolnica na Zaloški cesti (stavbe, ki še stojijo, so zdaj v sklopu Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana).
 2. Sanatorij Leonišče na Zaloški cesti (zdaj specialistične ambulante Ginekološke klinike).
 3. Garnizijska bolnica ob Zaloški cesti v Vodmatu (zdaj so v njej Center za mentalno zdravje Psihiatrične klinike v Ljubljani, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana itd.).
 4. Elizabetina otroška bolnica na Poljanah (zdaj del Pediatrične klinike Ljubljana na Ulici stare pravde).
 5. Domobranska vojašnica na Poljanah (zdaj Center za konservatorstvo Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, depoji Arhiva Republike Slovenije in Zgodovinskega arhiva Ljubljana).
 6. Belgijska vojašnica na Metelkovi ulici (zdaj kulturni center s prostori Metelkove mesta, Narodnega muzeja, Slovenskega etnografskega muzeja itd.).
 7. Tobačna tovarna (zdaj večino prostorov zavzema Upravna enota Ljubljana).
 8. Uršulinski samostan (del zdaj zaseda Slovenski šolski muzej).
 9. Deželni dvorec (zdaj sedež Univerze v Ljubljani).
 10. Hotel Union
 11. Šentjakobska mestna dekliška šola (zdaj Osnovna šola s prilagojenim programom, del Centra za usposabljanje Janeza Levca).
 12. Državna obrtna šola na Aškerčevi ulici (zdaj Šolski center Ljubljana).
 13. II. državna gimnazija v Ljubljani (zdaj Gimnazija Poljane).
 14. Ljudski dom na Streliški ulici (zdaj Waldorfska šola Ljubljana).
 15. Internat Mladika (zdaj Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije).
 16. Zavod sv. Stanislava v Šentvidu (zdaj Škofijska klasična gimnazija).
 17. Cesarja Franca Jožefa I. azil za neozdravljivo bolne na Stari poti (zdaj del Ginekološke klinike, Stara porodnišnica).
 18. II. mestna deška ljudska šola na Cojzovi cesti (zdaj del Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani).
 19. I. državna gimnazija v Ljubljani (zdaj Osnovna šola Prežihovega Voranca).
 20. Marijanišče na Poljanah (zdaj Dijaški dom Ivana Cankarja in del Zavoda Republike Slovenije za šolstvo).
 21. Mestni dekliški licej na Bleiweisovi cesti (zdaj Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije).
 22. Zasebna pripravnica in ljudska šola z nemškim učnim jezikom na Trgu sv. Jakoba v Virantovi hiši (Laibacher Schulkuratorium) (zdaj depoji Arhiva Republike Slovenije).
 23. Ljudska šola v Št. Vidu nad Ljubljano (zdaj Osnovna šola Franca Rozmana Staneta v Šentvidu).
 24. Papirnica Vevče.
 25. Mestna bolnica za silo za pokopališčem pri sv. Krištofu (zdaj stanovanjsko naselje Zupančičeva jama).
 26. Sanatorij Emona na Komenskega ulici (zdaj zavarovalnica Grawe).

Do maja 1915 se je v Ljubljani zdravilo več kot 15.000 ranjencev.

 • slika 6

  Deželna bolnica v Ljubljani, 1914.

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, G4-002-003.

 • slika 7

  Državna obrtna šola v Ljubljani.

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, A3-015-001.

 • slika 8

  Državna gimnazija na Poljanah.

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, G5-066-001.

 • slika 9

  Cesarja Franca Jožefa I. azil za neozdravljivo bolne.

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, G4-005-001.

Skrb za ranjene

»Dragi dobri doktor! Draga gospa! Bog vam plačaj!«

V Ljubljani je do odprtja soške fronte delovalo nekaj več kot dvajset zdravnikov, med njimi zdravstveni svetnik dr. Edo Šlajmer, dr. Ivan Oražen, primarij dr. Ivan Jenko, dr. Rihard Karba, dr. Andrej Jenko, garnizijski vojaški zdravnik dr. Edmund Geduldiger, primarij dr. Franc Derganc in drugi.

 • slika 1

  Dr. Edo Šlajmer (1869–1935).

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, A4-1-612.

 • slika 2

  Dr. Ivan Oražen (1869–1921).

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, A4-1-426a.

 • slika 2

  Privoljenje dr. Eda Šlajmerja, da zastopa mestno občino Ljubljana v deželni komisiji za oskrbo vračajočih se vojakov.

  SI_ZAL_LJU/0489, Mesto Ljubljana, splošna mestna registratura, fasc. 2060, pag. 291.

Zdravnikom so pomagale prostovoljne bolniške strežnice in strežniki v službi Rdečega križa, strežnice duhovnih redov in poklicne negovalke.

Slika 21: Dame Rdečega križa v Ljubljani v začetku leta 1915; od leve proti desni: Margareta Scholmayer, Minka Šarabon, Sofija Sommaruga, Berta Triller, Helena Bretl Naglas, Pavlinova, Rosy Bleiweis Trsteniška, Lotte Sommaruga, na desni sedi Barbara (Beth) Laschan. V ozadju stoji dr. Springer.

Dame Rdečega križa v Ljubljani v začetku leta 1915

V bolnišnico sprejete ranjence so najprej umili, obrili in ostrigli. Nato so jih pregledali zdravniki in jim oskrbeli rane. Po oskrbi so jih razporedili po posteljah, ki so stale druga poleg druge v velikih dvoranah. Lažje ranjeni so dneve v bolnišnicah preživljali razgibano. Za njihovo počutje je skrbelo predano bolnišnično osebje. Skupaj s prostovoljci so jim prirejali zabave, gledališke igre, božičnice, oskrbovali so jih s sadjem in cigaretami. V Mladiki so organizirali vojaški pevski zbor. Ranjencem so ljudje prinašali časopise in knjige, lahko pa so se odpravili tudi na sprehode v bližnjo okolico.

 • slika 1

  Vizita ranjencev v deželni bolnišnici v Ljubljani. Prvi med zdravniki je primarij dr. Ivan Jenko, november 1914.

  Ilustrirani glasnik, 12. 11. 1914.

 • slika 2

  Velika dvorana hotela Union, spremenjena v bolnišnico.

  Ilustrirani glasnik, 17. 12. 1914.

 • slika 3

  Dr. Edo Šlajmer (stoji v sredini) in dr. Ivan Oražen (na Šlajmerjevi levi) z bolnišničnim osebjem in ranjenci.

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, A4-3-107.

 • slika 4

  Ranjenci v eni od ljubljanskih bolnišnic.

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, DP-05-03-001.

 • slika 5

  Ranjenci na zabavi v veliki deželnozborski dvorani, november 1914.

  SI_ZAL_LJU/0342, Fototeka, DP-05-03-006.

Pregledna galerija vseh slik tega poglavja:


<<

>>